เกี่ยวกับบริษัท
       “CSL” หรือ “CS LOXINFO” เดิม ซึ่งรู้จักกันมายาวนานมากกว่า 25 ปี เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพ (ISP) ต่อยอดสู่การให้บริการ DC ชั้นนำ และก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ ICT Service ครบวงจรชั้นนำ (Internet, Computer, Telecommunication) ที่ได้รับความไว้วางใจ CSL ให้บริการ One Stop ICT Service ทั้งการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ตลอดถึงการติดตั้งระบบ ICT, Hardware, Software ไปจนถึงการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project ต่างๆ

       ในปี2018 CSL ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่ง AIS ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้ CSL เติบโตขึ้นอีกขั้น ด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศที่ใหญ่ที่สุด มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก เชื่อมต่อกับทุกผู้ให้บริการโครงข่าย (Carrier Neutral) จึงยืดหยุ่น และตอบสนองทุกการทำงานของทุกองค์กร อีกทั้งเราเป็น Partner กับ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่หลากหลาย เราจึงสามารถทำให้ทุก Solutions ที่เหมาะกับลูกค้าเป็นไปได้ เมื่อประสานกับประสบการณ์อันยาวนาน การเรียนรู้ในหลากหลายด้านของทีมวิศวกรผู้เเชี่ยวชาญ

       วันนี้ CSL ให้บริการภายใต้จุดยืนแข็งแกร่ง และชัดเจน พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าเดิม ตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Transformation ผ่านคอนเซ็ปต์ “3S”

กลุ่มบริการ CSL 3S

1) Data Center & Cloud Solutions : ศูนย์ข้อมูลมาตรฐานระดับสากล 9 แห่งที่ ครอบคลุมมากที่สุดทั่วประเทศ พร้อมด้วยการต่อเชื่อแบบ Carrier Neutral รองรับการต่อเชื่อมจากทุกผู้ให้บริการโครงข่าย บริการ Cloud ที่หลากหลาย และครบวงจรทั้ง Infrastructure, Platform a Service, Software as a Service และ Security Service พร้อมการันตีด้วยมาตรฐานในการให้บริการระดับสากล

2) Managed Services : ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้ คำปรึกษา ออกแบบติดตั้งระบบ พร้อมบริการดูแลหลังการขายอย่างมีออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง

3) System Integration: บริการที่ผสานนวัตรกรรมทีที่ทันสมัยจากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับประสบการณ์ในการให้บริการของทิมวิศวกร เพื่อส่งมอบSolution ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุด ตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ทันกับเทคโนโลยียุค Digital Transformation พร้อมตอบทุกโจทย์ของลูกค้าเพื่อการแข่งขันในธุรกิจ

CSL และบริษัทในเครือให้บริการลูกค้ามามากกว่า 100,000 องค์กรในหลากหลายธุรกิจ ทั้งภาคการศึกษา หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ให้บริการครอบคลุมผู้ใช้งานมากกว่า 1,800,000 business connectivity ด้วยโครงข่ายที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง

CSL มุ่งเน้นการรักษามาตรฐานคุณภาพบริการให้อยู่ในระดับสูง และยึดมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกระบวนการบริหารและจัดการภายใน โดยได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากลISO ครอบคลุมถึง 6 ด้าน ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 22301, ISO 5001, ISO 14001 และ CSA-Star.

CSL ยืดมั่นพร้อมส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เราจึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับลุกค้า รับฟังทุกความต้องการของลูกค้า และนำประสบการณ์ของเราช่วยตอบโจท์ในทุกๆ Solution ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า พร้อมรองรับเทคโนโลยียุค Digital

รัฐกิจสัมพันธ์

ประวัติบริษัท

        บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) (ซีเอสแอล) เดิมชื่อ บริษัท ซี.เอส. คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2537 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท.) กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไทยคม) โดยประกอบธุรกิจหลักในด้านการให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต และบริการรับ – ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

       ต่อมาบริษัทมีการขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกันผ่านการลงทุนในบริษัทย่อย อันได้แก่ ธุรกิจบริการสื่อโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์หน้าเหลือง ธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content) ในปี 2548 และ 2549 ตามลำดับ

       ในเดือนพฤศจิกายน 2546 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนเมษายน 2547 โดยมีบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 23 มกราคม 2560 ร้อยละ 80.10 (ตามแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (256-2)

       ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยตนเองและการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้

        1. ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการด้านไอซีที (ICT): ภายใต้ชื่อ “ซีเอสแอล” ที่มุ่งเน้นการรักษา “คุณภาพการให้บริการ” เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ โดยเจาะกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหลัก โดยในปี 2560 ธุรกิจนี้มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 84 ของรายได้รวม และมีสัดส่วนกำไรคิดเป็นร้อยละ 89 ของกำไรสุทธิรวม รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายวงจรเช่า บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ การให้บริการแบบครบวงจรด้านไอซีที (ICT Solution) และบริการด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96 ของรายได้จากธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการด้านไอซีที ตามลำดับ

        2. ธุรกิจสื่อและโฆษณาบนสมุดหน้าเหลือง (YellowPages): บริษัทให้บริการธุรกิจบริการจัดพิมพ์และเผยแพร่สมุดโทรศัพท์ผ่านการลงทุนในบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจบริการสื่อโฆษณาแบบผสมผสานผ่าน สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ใช้บริการรายบุคคลและภาคเอกชน โดยในปี 2560 ธุรกิจสื่อและโฆษณาบนสมุดหน้าเหลืองมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท และมีสัดส่วนกำไรคิดเป็นร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม

        อนึ่ง ทีเอ็มซี ได้ยุติการขายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์สมุดหน้าเหลือง “ไทยแลนด์เยลโล่เพจเจส” และหันมาเน้นแต่เพียงด้านออนไลน์อย่างเดียว ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยอาศัยจุดขายจากปริมาณฐานข้อมูลสำหรับค้นหาจำนวนมากที่มีอยู่บนเว็บไซต์ www.yellowpages.co.th

        3.ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice & Mobile Content): ประกอบด้วยบริการหลักๆ ดังนี้

 • การให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการเว็บ hunsa.com ผ่านการลงทุนในบริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (เอดีวี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น “กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไป”
 • การให้บริการการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หรือบริการด้านคอลเซ็นเตอร์ (Outsourcing Call Center & Audiotex) ผ่านการลงทุนในบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี) โดยเน้นการให้บริการกับลูกค้าธุรกิจองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเป็นหลักโดยในปี 2560 ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท และมีสัดส่วนกำไรคิดเป็นร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิรวมของกลุ่มบริษัท

       โดยในปี 2560 ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท และมีสัดส่วนกำไรคิดเป็นร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิรวมของกลุ่มบริษัท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา


2557

 • ซีเอสแอล รับรู้การด้อยค่าของค่าความนิยม (Goodwill) และการด้อยค่าของเงินลงทุนใน บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสมุดหน้าเหลือง) จำนวน 550 ล้านบาท และ 443 ล้านบาท ตามลำดับ ในเดือนกันยายน
 • ซีเอสแอล โอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 31 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 141 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นจากการรับรู้การด้อยค่าของค่าความนิยม (Goodwill) และการด้อยค่าของเงินลงทุนในธุรกิจสมุดหน้าเหลืองในเดือนธันวาคม

2558

 • ซีเอสแอล ได้เริ่มทดลองให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเฉพาะพื้นที่ (กลุ่มลูกค้าคอนโดมิเนียม) โดยในระยะแรกได้ทดลองให้บริการในคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน ในพื้นที่ย่านสุขุมวิท รัชดาภิเษก ลาดพร้าว พหลโยธิน เป็นต้น ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ บริษัทเชื่อมั่นว่าการบริการในกลุ่มนี้มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต

2559

 • ซีเอสแอล ได้สานต่อการขยายการลงทุนด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเฉพาะพื้นที่ (กลุ่มลูกค้าคอนโดมิเนียม) โดยในช่วงปลายปี 2559 บริษัทได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 60 ล้านบาท และขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามคอนโดมิเนียมในรอบเขตเขตกรุงเทพอีกประมาณ 40 ล้านบาท ตามการตอบรับของผู้ใช้บริการ

2560

 • ขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามคอนโดมิเนียมในรอบเขตเขตกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง อีกประมาณ 60 ล้านบาท ตามการตอบรับของผู้ใช้บริการ

2561

 • เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC”) โดยแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าทำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจในหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (เป็นจำนวน 594,514,769 หุ้น) ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท
 • ต่อมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัทได้รับแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท จาก AWN โดยคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ถูกจัดทำขึ้นตามสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญ (Share Tender Agreement) 2 ฉบับ ระหว่าง AWN และ (1) บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (“DTV”) ซึ่งถือหุ้น จำนวนร้อยละ 42.07 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ DTV เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 และ (2) บริษัท สิงคโปร์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ ลิมิเต็ด (“SingTel”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และถือหุ้นของบริษัท จำนวนร้อยละ 14.14 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดย DTV และ SingTel จะขายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 250,099,990 หุ้น และ 84,057,030 หุ้น ตามลำดับ ให้แก่ AWN ภายใต้กระบวนการทำคำเสนอซื้อ
 • การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนการที่จะเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ การเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้น สถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังดำเนินการต่อไปและยังคงสถานภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 • ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 บริษัทได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจาก AWN ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดย AWN ได้รับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวน 476,196,534 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 80.10 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท


คณะกรรมการบริษัทนายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก
ประธานกรรมการ
นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย
รองประธานกรรมการ
นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
กรรมการ
ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ
กรรมการ
นางสาวสฤศร จันทรารมย์
เลขานุการบริษัท


การกำกับดูแลกิจการข้อบังคับบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ( ประมวลจรรยาบรรณ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ) นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น นโยบายการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต นโยบายด้านภาษี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ นโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
นโยบายการบริหารบุคลากร นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล    

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ดาวน์โหลด เอกสารการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ:
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น(%)
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 592,624,524 99.68
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูล ณ 9 กันยายน 2564


ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) ได้ที่ : csl-coses@ais.co.th