ศูนย์บริการลูกค้า“ศูนย์บริการลูกค้าพร้อมให้บริการเพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพื่อให้สามารถใช้บริการได้ด้วยตนเองรวมถึงการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เพื่อให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด”

ศูนย์บริการลูกค้าองค์กร

1740

เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.

servicedesk@ais.co.th สำหรับการแจ้งปัญหาการใช้บริการ โครงข่ายสื่อสารและ Internet

networksupport@ais.co.th สำหรับการแจ้งปัญหาการใช้บริการ IT Solutions, Firewall , Email และ  Web Hosting
aiscloudsupport@ais.co.th สำหรับการแจ้งปัญหาการใช้บริการ  Cloud และ  Microsoft

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

supportcsl@ais.co.th

ศูนย์บริการ Data Center

1740

Tel IDC-CW1_2 :   

02-263-8000 Ext. 3333,3360 Direct Line : 02-168-3222


Tel IDC-CW3_2 :   

02-263-8000 Ext. 3330 Direct Line : 02-168-3220


Tel IDC-TC :   

02-263-8000 Ext. 8880 Direct Line : 02-508-8399


Tel IDC-BR :   

02-263-8000 Ext. 3335 Direct Line : 02-639-7828

เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.

nocdc@ais.co.thวิธีการชำระเงินชำระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Bankingข้อแนะนำในการชำระค่าบริการ

 1. กรุณาใส่หมายเลขลูกค้า (Customer No./Ref)
 2. กรุณาใส่หมายเลขอ้างอิง (Customer No./Ref)
 3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) กรุณาส่งหนังสือการรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมแนบใบแจ้งค่าบริการ ส่งมาที่ บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 466 ที่ทําการสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400

ชำระผ่าน Mobile Application

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

ดาวน์โหลดคู่มือ

ธนาคารกรุงเทพ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ธนาคารกรุงไทย

ดาวน์โหลดคู่มือ

ข้อแนะนำในการชำระค่าบริการ

 1. กรุณาใส่หมายเลขลูกค้า (Customer No./Ref)
 2. กรุณาใส่หมายเลขอ้างอิง (Customer No./Ref)
 3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) กรุณาส่งหนังสือการรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมแนบใบแจ้งค่าบริการ ส่งมาที่ บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 466 ที่ทําการสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400

ชําระผ่าน AIS / Telewiz

 • นําใบแจ้งค่าบริการ ที่มีบาร์โค้ดมาชําระ ณ สํานักงานของ AIS และร้าน Telewiz
 • สามารถชําระได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์ Pay Station โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายะเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ AIS Call Center 1175 หรือ www.ais.co.th/mpaystation

ข้อแนะนำในการชำระค่าบริการ

 1. นําส่วนล่างของแบบฟอร์ม ใบแจ้งค่าบริการ มาพร้อมกับการชําระเงินทุกครั้ง
 2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) กรุณาส่งหนังสือการรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมแนบใบแจ้งค่าบริการ ส่งมาที่ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 466 ที่ทําการสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400
 3. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายอัน เนื่องจากการนําส่งค่าบริการเป็นเงินสดทางไปรษณีย์


ชําระผ่าน ATM

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารยูโอบี

ข้อแนะนำในการชำระค่าบริการ

 1. กรุณาใส่หมายเลขลูกค้า (Customer No./Ref)
 2. กรุณาใส่หมายเลขอ้างอิง (Customer No./Ref)
 3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) กรุณาส่งหนังสือการรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมแนบใบแจ้งค่าบริการ ส่งมาที่ บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 466 ที่ทําการสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400
 4. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายอัน เนื่องจากการนําส่งค่าบริการเป็นเงินสดทางไปรษณีย์


ชําระผ่านไปรษณีย์

 • ชําระด้วยเงินสดเท่านั้น ณ สํานักงานของ ที่ทําการไปรษณีย์
 • สามารถชําระได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ ที่มีสัญลักษณ์ Pay at Post โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อแนะนำในการชำระค่าบริการ

 1. นําส่วนล่างของแบบฟอร์ม ใบแจ้งค่าบริการ มาพร้อมกับการชําระเงินทุกครั้ง
 2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) กรุณาส่งหนังสือการรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมแนบใบแจ้งค่าบริการ ส่งมาที่ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 466 ที่ทําการสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400


เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข/ข้อกำหนด และราคาสินค้า/บริการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.csl.co.th

การเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ www.csl.co.th

บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้บริการ Leased Line และ Fiber to Office
ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการมาตรฐานสำหรับการซื้อขายอุปกรณ์
ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการมาตรฐาน บริการ Co-location/Dedicated/Virtual Server/DR Site
ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการมาตรฐาน บริการ IPLC
ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการมาตรฐาน บริการ IIG / NIX