หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบประกอบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
1 รายงานประจำปีของบริษัท พร้อมงบการเงิน
2 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
4 ส่วนที่ 1 บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
ส่วนที่ 2 ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
5 แบบฟอร์มการลงทะเบียน
6 แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
- แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
7 คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
8 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
10 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น