ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการมาตรฐาน บริการ IPLCคำจำกัดความ

เว้นแต่จะมีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำหรือถ้อยคำดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้

“โครงข่ายโทรคมนาคม” หมายความว่า กลุ่มของเครื่องโทรคมนาคมที่ต่อถึงกันโดยตรง หรือโดยผ่านเครื่องชุมสายหรือเครื่องอื่นใด เพื่อการโทรคมนาคมระหว่างจุดหมายปลายทางที่กำหนดด้วยระบบสายระบบคลื่นความถี่ ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน และให้หมายความรวมถึงอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ โปรโตคอล โปรแกรม คอมพิวเตอร์ และระบบสนับสนุนการทำงานที่จำเป็นสำหรับใช้หรือดำเนินการในการเข้าถึงเพื่อการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในทางเทคนิคด้วย

“เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม” หมายความว่า การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคม ภายใต้ความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์เพื่อให้ผู้ขอใช้โครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการหรือใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการโครงข่ายได้

“ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม” หมายความว่า ข้อเสนอให้บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดซึ่งได้จัดทำโดยผู้ให้บริการโครงข่ายที่เสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“ทราฟฟิค” หมายความว่า ทราฟฟิคโทรคมนาคมได้แก่ ทราฟฟิคประเภทเสียง และทราฟฟิค
ประเภทข้อมูล

“รอบการใช้บริการ” หมายความว่า รอบระยะเวลาของการให้บริการโครงรข่ายเพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายตามที่ผู้ให้บริการโครงข่ายกำหนด ซึ่งไม่เกินกว่า 31 วันต่อรอบ

“เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และเพื่อประโยชน์ในการตีความข้อตกลงนี้ เหตุสุดวิสัยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การก่อการกบฏ การก่อการร้าย สงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อพิพาททางด้านแรงงานทุกประเภทรวมทั้งการนัดหยุดงาน


ข้อความทั่วไป

ข้อ 1 ผู้ขอใช้โครงข่ายประสงค์ที่จะขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรับหรือส่ง หรือส่งและรับทราฟฟิคโทรคมนาคมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างโครงข่ายของผู้ขอใช้โครงข่ายต่อกับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่าย โดยผู้ขอใช้โครงข่ายได้เห็นชอบและจะปฏิบัติให้เป็นตามข้อเสนอฉบับและตามที่ระบุไว้ในเอกสารข้อตกลงร่วมกัน ตลอดจนข้อตกลงที่อาจมีการตกลงเพิ่มเติม

ข้อ 2 ผู้ขอใช้โครงข่ายขอรับรองว่าตนเองมีสิทธิ์และหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ) ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้โครงข่ายระหว่างกัน

ข้อ 3 ห้ามมิให้มีการโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ขอใช้โครงข่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการเชื่อมต่อตามข้อเสนอและขอตกลงร่วมกันที่มีขึ้น ไปยังบุคคลอื่นโดยมิได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการโครงข่าย

ข้อ 4 ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องวางหลักประกันเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของผู้ขอใช้โครงข่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงร่วมกัน

ข้อ 5 ผู้ขอใช้โครงข่ายขอรับรองว่า ผู้ขอใช้โครงข่ายมีอำนาจเข้าดำเนินการขอใช้โครงข่าย ตลอดจนมีอำนาจในการเข้าทำเอกสารข้อตกลงร่วมกันและปฏิบัติตามเอกสารข้อตกลงร่วมกันการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการโครงข่าย รวมไปถึงข้อเอกสารตกลงร่วมกันที่อาจมีการตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 6 ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศของคณะกรรมการ ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า หากผู้ให้บริการโครงข่าย

มีความจำเป็นต้องทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติกรณีทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ขอใช้โครงข่ายยินยอมผู้ให้บริการโครงข่ายดำเนินการได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดข้อตกลงใดๆ ที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้

ข้อ 7 การตีความให้ตีความตามเอกสารข้อตกลงร่วมกันและเอกสารที่กำหนด ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อตกลงร่วมกัน กรณีที่ข้อตกลงร่วมกันหรือเอกสารที่กำหนดมิได้ระบุกรณีใดกรณีหนึ่งไว้โดยชัดแจ้ง ให้พิจารณาจากข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ผู้ให้บริการโครงข่ายได้จัดทำขึ้นและมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ที่เอกสารข้อตกลงร่วมกันจะมีผลใช้บังคับ


มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อ 9 การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่าย
ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องจัดให้โครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้กับโครงข่ายของ
ผู้ให้บริการโครงข่ายที่มีใช้อยู่ หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการจะมีการประกาศกำหนดและบังคับใช้ในภายหน้า ในเรื่องที่ว่าด้วยมาตรฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544


คุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อ 10 ผู้ให้บริการโครงข่ายจะจัดให้บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่มีคุณภาพที่เป็นไปตามคำตอบรับการขอใช้ ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานที่ถือปฏิบัติในสากลภายใต้การกำกับดูแลที่คล้ายกับประเทศไทย หรือเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยมาตรฐานบริการที่ดีตามที่คณะกรรมการจะประกาศกำหนดและถือบังคับใช้ ทั้งนี้จะต้องไม่เกินไปกว่าคุณภาพที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการโครงข่ายเอง


กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อ 11 การจัดให้มีการเชื่อมต่อ

  1. ในกรณีที่การใช้โครงข่ายสามารถดำเนินการบนโครงข่ายที่มีอยู่โดยไม่ต้องมีการขยายระบบ พื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อและรับทราฟฟิคการเชื่อมต่อแล้ว ภายในไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่เอกสารข้อตกลงร่วมกันมีผลใช้บังคับ ผู้ให้บริการโครงข่ายจะจัดให้มีการใช้โครงข่ายให้แก่ผู้ขอใช้โครงข่าย
  2. ในกรณีผู้ให้บริการโครงข่ายจำเป็นต้องมีการขยายโครงข่าย หรือต้องมีการขยายระบบพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมต่อแล้ว ภายในไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่เอกสารข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
   ผู้ให้บริการโครงข่ายจะจัดให้มีการใช้โครงข่ายให้แก่ผู้ขอใช้โครงข่าย

เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ผู้ให้บริการโครงข่ายอาจจะขยายระยะเวลาการจัดให้มีการเชื่อมต่อเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวตามแต่ละกรณีที่เกิดขึ้น

ข้อ 12 การทดสอบ

12.1 การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่าย ทั้งสองฝ่ายตกลงจัดให้มีการทดสอบทางเทคนิคของระบบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการให้บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมก่อนที่จะให้มีการเปิดให้บริการจริง เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อม และความถูกต้องของระบบก่อนที่จะเปิดให้บริการ ทั้งนี้ หากในขั้นตอนของการทดสอบนี้ต้องล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

(1) การไม่ให้ความร่วมมือของผู้ขอใช้โครงข่ายหรือ

(2) เหตุขัดข้องทางเทคนิค หรือ

(3) เหตุอื่นใดที่ได้มีการตกลงกันไว้แล้วแต่ละกรณี

ด้วยเหตุแห่งความล่าช้าดังกล่าว หากส่งผลถึงการจัดให้มีการเชื่อมต่อแล้ว ผู้ให้บริการโครงข่ายมีสิทธิขยายระยะเวลาที่จะเริ่มให้บริการใช้โครงข่ายออกไป ตามจำนวนระยะเวลาที่เหตุแห่งความล่าช้าเกิดขึ้นจนกระทั่งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง

12.2 การกำหนดรายละเอียดของการทดสอบให้เป็นไปตามที่ตกลงกันและตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการการตรวจสอบความพร้อม และความถูกต้องของระบบก่อนให้บริการ

ข้อ 13 ผู้ให้บริการโครงข่ายจะเปิดให้บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเมื่ออีกฝ่ายได้ทดสอบการใช้โครงข่ายแล้ว และทั้งสองฝ่ายยอมรับในเงื่อนไขรวมถึงผลการบันทึกข้อมูลทราฟฟิคและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทราฟฟิคที่เกิดขึ้น


จุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อ 14 ผู้ให้บริการโครงข่ายจะจัดให้มีจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับให้บริการกับผู้ขอใช้โครงข่าย ดังนี้

  1. การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายสำหรับทราฟฟิค ประเภทข้อมูล จะทำการเชื่อมต่อ ณ จุดเชื่อมต่อ (Point of Interface : POI) ตามที่ผู้ให้บริการโครงข่ายเป็นผู้กำหนด

ข้อ 15 จุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมแต่ละแห่งจะครอบคลุมพื้นที่บริการ (Service Area) ตามบัญชีรายชื่อจุดเชื่อมต่อของผู้ให้บริการโครงข่าย ที่จะมีการแจ้งให้ผู้ขอใช้โครงข่ายทราบก่อนการใช้โครงข่ายรวมถึงการปรับปรุงที่อาจจะมีขึ้นหลังจากการใช้โครงข่ายแล้ว

ข้อ 16 ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรที่ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องทำการเพิ่ม ลดจำนวน หรือย้ายจุดเเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้บริการของจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายเหล่านั้นผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้โครงข่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยอีกฝ่ายจะปรับปรุงการใช้โครงข่ายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขอใช้โครงข่ายเองหรือตามแต่ที่ตกลงกัน


ทราฟฟิคเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อ 17 การรับส่งทราฟฟิคระหว่างโครงข่ายตามบริการใช้โครงข่ายที่ได้ตกลงกัน จะสามารถดำเนินการได้หลังจากการเปิดให้บริการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ระบบสื่อเอกสารข้อตกลงร่วมกันการใช้โครงข่าย

ข้อ 18 การจัดให้มีระบบสื่อสัญญาณ (Transmission System) สำหรับใช้เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ขอใช้โครงข่ายเข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายนั้น ระบบหรืออุปกรณ์สื่อสัญญาณที่ใช้จะต้องมีมาตรฐานทางเทคนิค ตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการโครงข่ายเป็นผู้กำหนด หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการจะมีการประกาศกำหนดและบังคับใช้ในภายหน้า ในเรื่องที่ว่าด้วยมาตรฐานของโครงข่าย

โทรคมนาคมและอุปกรณ์แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแนวทางการจัดให้มีระบบสื่อสัญญาณดังกล่าวจะมีแนวทางดังนี้

18.1 ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ขอใช้ทั้งสิ้น ในกรณีที่ระบบสื่อเอกสารข้อตกลงร่วมกันณนั้นนำมารองรับทราฟฟิคของผู้ขอใช้อย่างเดียว หรือแล้วแต่จะมีการตกลงกัน

18.2 ให้เป็นไปตามที่จะมีการตกลงกัน ในกรณีที่ระบบสื่อสัญญาณนั้นนำมารองรับทราฟฟิคของผู้ขอใช้และ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)


วงจรเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อ 19 การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ขอใช้เข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่าย สำหรับบริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ณ จุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมใดๆ ที่กำหนดนั้น วงจรการเชื่อมต่อจะอยู่บนพื้นฐานการเชื่อมต่อแบบวงจรมาตรฐาน DWDM/SDH และ Ethernet เป็นหลัก หรือที่จะมีการตกลงกันเป็นแต่ละกรณี


อาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

ข้อ 20 การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่าย
ณ จุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หากจำเป็นต้องใช้สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับวัตถุประสงค์แห่งการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี้ ผู้ขอใช้โครงข่ายต้องแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นอย่างชัดเจนเป็นหนังสือแก่ผู้ให้บริการโครงข่าย

ผู้ให้บริการโครงข่าย จะจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอใช้โครงข่ายและเรียกเก็บค่าตอบแทนที่อิงต้นทุนแล้วแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ หากผู้ให้บริการโครงข่าย ไม่สามารถจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ผู้ขอใช้โครงข่ายร้องขอได้ เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือข้อจำกัดที่มีแล้ว ผู้ให้บริการโครงข่ายจะเสนอให้ผู้ขอใช้โครงข่ายพิจารณาในทางเลือกอื่นภายใต้ข้อตกลงด้านภาระค่าใช้จ่ายที่จะมีขึ้นกับผู้ขอใช้โครงข่าย

ข้อ 21 ในการจัดให้มีสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้กับผู้ขอใช้โครงข่ายนั้น ผู้ให้บริการโครงข่าย จะจัดให้มีการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย มีระเบียบการเข้าสถานที่และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและบำรุงรักษา ให้กับผู้ขอใช้โครงข่ายใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ข้อ 22 ผู้ขอใช้โครงข่ายมีภาระรับผิดชอบต่อค่าตอบแทนที่มีการเรียกเก็บ อันเนื่องมาจากการใช้สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด


อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อ 23 ผู้ขอใช้โครงข่ายมีหน้าที่ชำระค่าตอบแทนการใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการโครงข่าย ในอัตราที่ผู้ให้บริการโครงข่ายกำหนด หรือเป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการจะมีการประกาศและใช้บังคับเป็นการทั่วไป

ข้อ 24 นอกเหนือจากค่าตอบแทนการใช้บริการโครงข่ายอันเกิดขึ้นจากการส่งทราฟฟิคแล้ว ผู้ขอใช้โครงข่ายมีหน้าที่ชำระค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง ในส่วนของการจัดให้มีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบใดๆ ของผู้ให้บริการโครงข่ายเพื่อรองรับการให้บริการกับผู้ขอใช้โครงข่ายเป็นการเฉพาะ หรือนอกเหนือไปกว่าที่กำหนดไว้ในข้อเสนอนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บ การแบ่ง และการชำระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อ 25 ผู้ขอใช้โครงข่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าบริการโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของตน กรณีที่ผู้ขอใช้โครงข่ายไม่สามารถเรียกเก็บหรือได้รับชำระค่าใช้บริการจากผู้ใช้บริการของตนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้โครงข่ายจะอ้างเหตุดังกล่าวในการที่จะปฏิเสธหรือลดจำนวนเงินค่าตอบแทนการใช้บริการโครงข่าย ตลอดจนขอผ่อนเวลาการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวต่อผู้ให้บริการโครงข่ายมิได้

ข้อ 26 การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ขอใช้เข้ากับโครงข่ายของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)จะจัดให้มีระบบบันทึกทราฟฟิค/และสถานะของการใช้โครงข่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลที่บันทึกดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการนำมาตรวจสอบการใช้งานเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างทั้งสองฝ่าย และสามารถตรวจสอบการใช้งานย้อนหลังได้

ข้อ 27 ในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ผู้ให้บริการโครงข่ายจะเรียกเก็บทุกรอบของการใช้บริการโดยเมื่อครบกำหนดของแต่ละรอบเวลาการคำนวณแล้ว ผู้ให้บริการโครงข่ายจะดำเนินการดังนี้

27.1 ผู้ให้บริการโครงข่ายจะส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice) เพื่อให้ผู้ขอใช้โครงข่ายชำระเงินค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายเต็มตามจำนวนที่มีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 วันหลังจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้

27.2 หากผู้ขอใช้โครงข่ายพบว่าใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการการเใช้โครงข่ายมีความแตกแต่งไปกว่าส่วนที่ยอมรับกันได้ ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องแจ้งถึงความแตกต่างดังกล่าวพร้อมรายละเอียดเป็นหนังสือให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทราบภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานการเชื่อมต่อฉบับดังกล่าว หากผู้ขอใช้โครงข่ายไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดแล้วให้ถือว่ารายงานการใช้โครงข่ายนั้นถูกต้องและผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องชำระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายตามจำนวนดังกล่าว

27.3 ค่าตอบแทน ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายหรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้บริการโครงข่ายมีสิทธิเรียกเก็บจากผู้ขอใช้โครงข่ายตามเอกสารข้อตกลงร่วมกัน หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือระบุไว้โดยชัดเจนแล้ว จำนวนเงินดังกล่าวทั้งหมดให้เป็นจำนวนเงินที่ยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตรากฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่าย

27.4 เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ทั้งสองฝ่าย ต่างเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดา
ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนของตนตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ

ข้อ 28 ในกรณีที่ผู้ขอใช้โครงข่ายพบว่ารายงานการใช้โครงข่ายมีความแตกต่างไปจากจำนวนที่ระบุไว้และได้แจ้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทราบตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง หรือดำเนินกระบวนการใดๆ เพื่อนำไปสู่ข้อยุติของข้อมูลที่ยอมรับกันได้

ในระหว่างการตรวจสอบความแตกต่างที่ยังไม่สามารถยุติได้นั้น ผู้ให้บริการโครงข่ายยังคงมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายในส่วนที่สามารถตรวจสอบว่ามีข้อมูลทราฟฟิคที่ไม่แตกต่างกันก่อนได้

หากผลของการตรวจสอบพบว่าข้อมูลของผู้ให้บริการโครงข่ายนั้นถูกต้อง และหากผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องชำระค่าบริการการใช้โครงข่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ให้บริการโครงข่ายมีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยจากผู้ขอใช้โครงข่ายเพิ่มเติมจากค่าบริการในส่วนดังกล่าว โดยเริ่มคิดจากวันที่ครบกำหนดชำระค่าบริการในส่วนที่ไม่แตกต่างกันเป็นต้นไปจนกระทั่งวันที่ผู้ขอใช้โครงข่ายชำระครบถ้วน

ข้อ 29 การชำระเงินค่าบริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องชำระเต็มตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือตามจำนวนเงินในส่วนของข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน โดยแยกตามประเภทของทราฟฟิค ที่มีระหว่างผู้ขอใช้โครงข่ายกับผู้ให้บริการโครงข่าย การดำเนินการทางบัญชีและภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา ผู้ให้บริการโครงข่ายมีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยจากผู้ขอใช้โครงข่ายเพิ่มเติมจากค่าบริการที่จะต้องชำระโดยเริ่มคิดนับจากวันที่ครบกำหนดชำระค่าบริการเป็นต้นไปจนกระทั่งวันที่ชำระครบถ้วน

ข้อ 30 ในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หากพบว่ามีการเรียกเก็บค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน ผู้ให้บริการโครงข่ายมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนของรายการที่ไม่ครบถ้วนเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วัน นับจากที่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในรอบที่ไม่ครบถ้วนนั้นๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้โครงข่าย เงื่อนไขเกี่ยวกับความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย

ข้อ 31 การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายนั้นผู้ขอใช้โครงข่ายมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนความรับผิดชอบของตน ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อที่ได้เข้าทำการเชื่อมต่อกับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายย้อนไปทางโครงข่ายของผู้ขอใช้โครงข่ายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขอใช้โครงข่ายเองทั้งสิ้น


การรักษาความลับ

ข้อ 32 ทั้งสองฝ่ายถือว่าข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบใดๆ ก็ตามที่เปิดเผยหรือส่งมอบให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการเจรจาขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมหรือในระหว่างที่เอกสารข้อตกลงร่วมกันนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งต่อไปในเอกสารข้อตกลงร่วมกันนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อมูลอันเป็นความลับ” เป็นความลับที่ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ อย่างเด็ดขาด และทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการใช้และการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ดังนี้

32.1 ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับให้อยู่ขอบวัตถุประสงค์ตามที่เอกสารข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้กำหนดไว้เท่านั้น

32.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เอกสารข้อตกลงร่วมกันนี้ ยกเว้นกรณีต้องเปิดเผยโดยผลของกฎหมาย หรือโดยคำสั่งของคณะกรรมการ หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยล่วงหน้าก่อนโดยเร็ว

  1. มีมาตรการควบคุมพนักงาน ลูกจ้างของแต่ละฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ
   ให้รับทราบถึงการใช้และเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเท่านั้น
  2. ดำเนินการจัดส่งคืนหรือทำลายข้อมูลอันเป็นความลับภายใน 7 วัน เมื่อได้รับแจ้งจากอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 33 การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายการดำเนินการของผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่โครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่าย ตลอดจนอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการใช้โครงข่าย และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ที่มีโดยเคร่งครัด


ขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปลี่ยนแปลงระบบ

ข้อ 34 การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ขอใช้โครงข่ายเข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายระยะเวลาในการใช้บริการโครงข่ายให้เป็นไปตามที่จะมีการตกลงกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกวงจรเชื่อมต่อใดๆ ก็ตามหากเกิดขึ้นจากผู้ขอใช้โครงข่าย การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนั้นๆ จะต้องไม่กระทบกับการลงทุนของผู้ให้บริการโครงข่ายที่ได้ลงทุนไปเพื่อรองรับการขอเชื่อมต่อของผู้ขอใช้โครงข่าย ซึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายได้ดำเนินการไปแล้ว โดยผู้ให้บริการโครงข่ายมีสิทธิที่จะเรียกร้องเอากับผู้ขอใช้โครงข่ายเพื่อให้ชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ข้อ 35 ภายหลังจากการเชื่อมต่อได้ดำเนินการไปแล้วและผู้ขอใช้โครงข่ายประสงค์จะใช้บริการโครงข่ายเพิ่มเติม ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการการเจรจาการใช้โครงข่าย และกระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมใหม่

ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ข้อ 36 ในการใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการให้บริการ การทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการกำหนดแนวทางร่วมกันถึงจะประสานงานระหว่างผู้ขอใช้โครงข่ายกับผู้ให้บริการโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพ

ข้อ 37 หากพบว่าการให้บริการใช้โครงข่ายไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ตกลงกัน แต่ละฝ่ายจะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องแจ้งหนังสือพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจน (ข้อร้องเรียน) มายังผู้ให้บริการโครงข่ายถึงข้อปัญหาดังกล่าว
 2. ผู้ให้บริการโครงข่ายจะตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ขอใช้โครงข่ายทราบภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
 3. ผู้ให้บริการโครงข่ายจะดำเนินการแก้ไขข้อปัญหาให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ขอใช้โครงข่ายทราบ

ข้อสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการโครงข่าย

ข้อ 38 การที่ผู้ขอใช้โครงข่ายปฏิบัติผิดเอกสารข้อตกลงร่วมกันนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือข้อย่อยข้อหนึ่งข้อใดโดยผู้ให้บริการโครงข่ายมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกเอกสารข้อตกลงร่วมกัน หรือมิได้ใช้สิทธิเรียกเอาค่าเสียหายหรือค่าปรับอันเกิดจากการผิดเอกสารข้อตกลงร่วมกัน หรือผู้ให้บริการโครงข่ายยังคงยินยอมให้ผู้ขอใช้โครงข่ายปฏิบัติตามเอกสารข้อตกลงร่วมกันนี้อยู่ต่อไป มิให้ถือว่าผู้ให้บริการโครงข่ายยินยอมยกเว้นการบังคับตามเอกสารข้อตกลงร่วมกัน หรือสละข้อเรียกร้องหรือสิทธิต่างๆ ตามเอกสารข้อตกลงร่วมกัน ต่อผู้ขอใช้โครงข่าย การที่ผู้ให้บริการโครงข่ายยินยอมผ่อนปรนสำหรับ ผู้ขอใช้โครงข่ายในกรณีใด ให้มีผลเฉพาะการยินยอมคราวนั้น ทั้งนี้ การยินยอมผ่อนปรน ดังกล่าวไม่ตัดสิทธิของผู้ให้บริการโครงข่ายที่จะเรียกเอาค่าเสียหายหรือค่าปรับนับแต่วันที่ผู้ขอใช้โครงข่ายปฏิบัติผิดเอกสารข้อตกลงร่วมกัน หรือบอกเลิกเอกสารข้อตกลงร่วมกัน

ข้อ 39 กรณีดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติผิดเอกสารข้อตกลงร่วมกัน

 1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อเอกสารข้อตกลงร่วมกันใดๆ หรือคำรับรองใด ที่ให้ไว้
 2. ผู้ขอใช้โครงข่ายได้โอนสิทธิตามเอกสารข้อตกลงร่วมกันนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่น
  ไม่ว่าโดยพฤตินัยหรือนิตินัย โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการโครงข่าย
 3. ผู้ขอใช้โครงข่ายกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการโครงข่ายหรือลูกค้าของผู้ให้บริการโครงข่าย

ข้อ 40 ผลของการปฏิบัติผิดเอกสารข้อตกลงร่วมกัน

 1. เว้นแต่กรณีการผิดนัดชำระหนี้ค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดเอกสารข้อตกลงร่วมกัน ให้อีกฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายที่ปฏิบัติผิดเอกสารข้อตกลงร่วมกัน ให้ดำเนินการปฎิบัติให้ถูกต้องตามเอกสารข้อตกลงร่วมกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน หากอีกฝ่ายนั้นเพิกเฉยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าเอกสารข้อตกลงร่วมกันนี้สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในคำบอกกล่าวนั้น โดยมิต้องบอกกล่าวอีกแต่อย่างใด
 2. ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากอีกฝ่ายที่ปฏิบัติผิดเอกสารข้อตกลงร่วมกันหรือไม่ปฏิบัติตามเอกสารข้อตกลงร่วมกัน ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด โดยไม่คำนึงว่าจะมีการบอกเลิกเอกสารข้อตกลงร่วมกันหรือไม่ก็ตาม อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและเรียกเบี้ยปรับในอัตราเท่ากับร้อยละ 15 ต่อปีจากมูลค่าความเสียหายที่ได้รับ นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติผิดเอกสารข้อตกลงร่วมกันหรือไม่ปฏิบัติตามเอกสารข้อตกลงร่วมกันจนกว่าจะได้มีการชำระให้ครบถ้วน
 3. ในกรณีที่เป็นการผิดนัดชำระหนี้หรือค่าตอบแทนใดๆ อีกฝ่ายที่ผิดนัดตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ผิดนัดแก่อีกฝ่ายหนึ่ง นับตั้งแต่วันผิดเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้น
 4. อีกฝ่ายที่ปฏิบัติผิดเอกสารข้อตกลงร่วมกันจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่อีกฝ่ายหนึ่งจะพึงได้รับจากการปฏิบัติผิดเอกสารข้อตกลงร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ดำเนินคดี บังคับชำระหนี้ เป็นต้น

ข้อ 41 เอกสารข้อตกลงร่วมกันนี้สิ้นสุดลงทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวเมื่อ

 1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสิ้นสุดสภาพความเป็นนิติบุคคล หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย
 2. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกหรือถูกเพิกถอนสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามเอกสารข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้
 3. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกเอกสารข้อตกลงร่วมกันนี้โดยทำเป็นหนังสือส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ข้อ 42 การบอกกล่าวและรายชื่อบุคคลที่ทำการติดต่อ

ในการส่งหนังสือ คำบอกกล่าว หรือเอกสารอื่นใดตามเอกสารข้อตกลงร่วมกันนี้ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาภูมิลำเนาตามที่ระบุไว้ในเอกสารข้อตกลงร่วมกัน หรือตามภูมิลำเนาใหม่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เป็นสถานที่ในการส่งคำบอกกล่าว

แต่ละฝ่ายได้ตกลงกำหนดบุคคลในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ให้เป็นผู้มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลข้างต้น จะต้องแจ้งดำเนินการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน